Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser
Nedenstående betingelser er gældende for alle former for salg (handelskøb), leveringer og tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt og bekræftet af FTZ Autodele & Værktøj A/S. Ved forbrugerkøb gælder reglerne om "køb - efter ændringer pr. 1. januar 2002". Dette gælder også vedrørende reklamationsret/mangler.

Priser
Alle opgivne priser er brutto ekskl. moms og andre afgifter. FTZ forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Levering finder altid sted til den på leveringsdagen gældende pris, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tilbud
Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 4 uger fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Kreditering / returnering
Returnering af varer kan foretages til FTZ, såfremt der ikke er tale om skaffevarer. Betingelsen for returnering er, der er tale om kurante varer i ubeskadiget original emballage og returneringen ledsages af fakturaoplysninger/-nummer ved kundens oprindelige køb af den returnerede vare. For returnering beregner FTZ sig et administrationsgebyr til dækning af afholdte omkostninger ved returneringen. Skaffevarer tages kun retur efter forudgående godkendelse fra FTZ. Al returnering skal ske franko.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved modtagelsen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Er andet aftalt, er det oplyst på den enkelte faktura og skal naturligvis overholdes. Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende, forfaldne saldo inkl. renter. Skriftlige rykkere udsendes 10 dage efter forfald og medfører et rykkergebyr på min. 50 kr. pr. gang.

Levering
Levering sker ab lager, medmindre andet er aftalt. Alle opgivne leveringstider er uden forbindende. Aflæsning af varer sker kun, hvis der er personer på stedet til at modtage varerne, medmindre andet er aftalt skriftligt. Er aflæsning aftalt uden person til at modtage varerne, aflæsses for modtagers risiko. Ved levering med egne vogne beregnes et fragtgebyr.

Misligholdelse
Ved misligholdelse bortfalder FTZ’s forpligtelser, herunder i forhold til reklamationer og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. forsinkelse i betaling fra købers side eller købers manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

Kataloger og e-handel
FTZ udgiver kataloger og stiller disse frit til rådighed - herunder web-katalog. Informationerne i katalogerne inkl. monteringsvejledninger er vejledende, og eventuelle fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra FTZ.

Reklamationsret / mangler
FTZ er alene ansvarlig for mangler, fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art skal være gjort gældende snarest efter konstatering og inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet. Vedr. reservedele dog indenfor 36 måneder – jfr. nedenstående afsnit om garanti. Fakturaoplysninger/-nummer gælder som ”reklamationsbevis” og skal følge varen ved evt. reklamationer.

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for FTZ, er FTZ forpligtet til efter eget valg enten at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen, hvorefter manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til FTZ.

Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af FTZ. FTZ’s mangelansvar bortfalder, såfremt der uden FTZ’s skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med FTZ. Ovenstående afsnit er alene gældende for Business to Business (handelskøb).

Erhvervs- og produktansvar
FTZ har en erhvervs- og produktansvarsforsikring. For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter FTZ dog kun i det omfang, ansvaret kan pålægges FTZ. FTZ påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net