Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljø.jpg

MILJØ- & ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR FTZ

FTZ
sætter miljø og arbejdsmiljø højt, og vi vil overholde relevant lovgivning samt forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fastholde og udbygge miljøbevidstheden blandt medarbejderne. Det er vores mål, at der i den daglige drift indgår hensyn til miljø- og arbejdsforhold, og vi ønsker at være en virksomhed, hvor såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt og opfattes sådan af medarbejdere og andre interessenter. Dette opnår vi gennem vores personalepolitikker. De er en fast forankret del af vores hverdag og i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i virksomheden.

Vi vil arbejde for:

 • at overholde gældende lovgivning.
 • at hele vores kemisortiment er veldokumenteret, og at der ved valg af kemiske produkter indgår en vurdering af produktets effekt på mennesker og miljø.
 • at forebygge forurening.
 • at der i størst muligt omfang leveres re-cirkulerbare komponenter.
 • at alle affaldsformer behandles optimalt i forhold til opbevaring og genanvendelse.
 • at reducere energi- og vandforbruget, hvor det er muligt.
 • at optimere logistikken løbende til gavn for både miljø og arbejdsmiljø.
 • at alle inddrages i miljø- og arbejdsmiljøledelsen, så formålet står klart, og så den enkelte motiveres.
 • at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom.
 • at evaluere miljø- og arbejdsmiljøindsatsen løbende med henblik på forbedringer.
 • at informere alle medarbejdere og øvrige interessenter om firmaets miljø- og arbejdsmiljøpolitik.
 • at afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af arbejdsmiljøet.
 • at arbejde for et rummeligt arbejdsmiljø, som tillader ansættelse af alle kvalificerede, potentielle medarbejdere uanset køn, race, religiøs overbevisning og udseende.

Arbejdsmiljømålsætninger:

 • FTZ vil informere, træne og uddanne medarbejderne i det omfang, det kræves for at leve op til firmaets arbejdsmiljøpolitik.
 • FTZ vil forvente og forlange af medarbejderne, at overholdelse af firmaets arbejdsmiljøpolitik indgår som en integreret del af alle aktiviteter på alle niveauer i virksomheden.
 • FTZ vil øjeblikkeligt reagere på alvorlige arbejdsulykker og vil minimere det samlede antal af arbejdsulykker.
 • FTZ vil fokusere på sygefraværet via fokus på trivsel.

Opfyldelse af FTZ’s arbejdsmiljøpolitik sikres ved at arbejde med følgende delmål og aktiviteter:

 • Alle medarbejdere skal instrueres i korrekte arbejdsmetoder og de sikkerhedsforanstaltninger, der er gældende for den enkeltes arbejde, for dermed at reducere de arbejdsmiljømæssige belastninger.
 • Udlevering af relevante, personlige værnemidler og instruktion af medarbejderne i korrekt brug- og vedligehold af værnemidler.
 • Risikovurdering af arbejdsrutiner og integration af procedurer, der beskriver driftsforhold for de arbejdsrutiner, hvor risikoen er høj.
 • Registrering af aktuelle arbejdsulykker, således at tilsvarende ulykker kan undgås i fremtiden.
 • Alle medarbejdere skal udfylde APV-skemaer mindst hvert 3. år.
 • Det skal sikres, at materialer og materiel, der udleveres på arbejdspladsen, overholder gældende arbejdsmiljøregler.
 • Information om FTZ ordensregler, så de er kendt af alle medarbejdere.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net