Reklamation og garanti

FTZ Autodele & Værktøj A/S – Garantibestemmelser

Reklamation/mangler ved handelskøb
FTZ er alene ansvarlig for mangler, fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art skal være gjort gældende straks efter konstatering eller inden for 36 måneder – jf. nedenstående afsnit om garanti. Fakturaoplysninger/-nummer gælder som ”reklamationsbevis” og skal følge varen ved evt. reklamationer. Mangler ved værktøj og forbrugsartikler skal reklameres straks/ved levering og er ikke omfattet af de 36 måneders garanti på reservedele.

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for FTZ, er FTZ forpligtet til efter eget valg enten at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen, hvorefter manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til FTZ.

Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af FTZ. FTZ’s mangelansvar bortfalder, såfremt der uden FTZ’s skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med FTZ. Ovenstående afsnit er alene gældende for Business to Business (handelskøb).

Garanti på reservedele
Der ydes en garanti på 3 år på reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet. Garantien gælder i 3 år fra FTZ’s fakturadato, og garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.

Ved udbedring af mangler under garantien gælder garantien indtil 36 måneder fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt. Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt. Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel SKAL samtlige fakturaer i sagen medsendes (oftest faktura fra FTZ til mekaniker og faktura fra mekaniker til slutbruger).

Garantisagen skal indleveres til den FTZ-afdeling, der har leveret reservedelen, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til FTZ.

FTZ’s almindelige betingelser for reklamation/mangler er ligeledes gældende i garantisager.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net